Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES:

1.1. XPark Service B.V. is gevestigd aan de Ondernemingsweg 100 in Uithoorn.

1.2 ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden

1.3. XPark: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.4. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met XPark onderhandelt over de tot standkoming van een overeenkomst en/of met XPark een overeenkomst aangaat. XPark en klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.5. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen XPark en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant gemaakte reservering door XPark is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan XPark verstrekte informatie, welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van de klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de reservering juist en volledig weer te geven.

2.2. De reservering komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het arriveren op de parking worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door XPark en bij terugkomst de auto klaarzet voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemd geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.

2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door XPark schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een reservering waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren. Klant kan ten alle tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een reservering voor de parkeerfaciliteit maken. Reserveringen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg, gemaakt worden.

3.2. Non acceptatie: XPark heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

3.3. Betalen: Online op de site of bij aankomst op de parking zal betaling contant plaatsvinden.

3.4. Annuleren vóór 24 uur: Klant heeft het recht om de reservering kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt. Annulering kan alleen door een email te sturen naar klantenservice@x-park.nl. Telefonisch annuleren is niet mogelijk.

3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is XPark gerechtigd om het volledige bedrag bij de klant in rekening te brengen.

3.6. No show: Indien de klant de reservering niet per email heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt, is XPark tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de reservering bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dient de autosleutels te worden afgegeven aan XPark.

4.2. Retourneren: De klant dient XPark, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij bij de bagageband staat. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. XPark behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. XPark behoudt zich het recht voor het voertuig van de klant niet af te geven, indien bovenstaand document niet kan worden overlegd.

4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. XPark heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. XPark kan

hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door XPark geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

4.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

4.6. Klachten over de dienstverlening van XPark, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan XPark uw klacht niet in behandeling nemen.

4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT

 1. 5.1.  Klant is gehouden:
  1. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. XPark zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal XPark geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die XPark opdracht heeft gegeven.
  2. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
  3. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de reserveringsperiode, voldoende verzekerd is.
  4. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan dechauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrechtop hiermee verband houdende schades vervalt.
  5. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich inovereenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
 2. 5.2.  Op het moment dat de klant het voertuig afgeeft aan XPark, wordt de staat van het voertuig

opgenomen en vastgelegd op het reserveringsformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het reserveringsformulier. XPark noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.

5.3. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct na te kijken op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van afgifte van het voertuig. XPark is nooit aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het reserveringsformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het reserveringsformulier, dient klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen reserveringsformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om klachten en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens XPark verwerkt.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN XPARK

6.1. XPark is verplicht en bevoegd:

 1. de auto van de klant te parkeren.
 2. aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
 3. wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welkenoodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
 4. zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reserveringof anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.
 5. zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren(Uithoorn).
 6. zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkersvan XPark minimaal vijf jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van XPark, slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is XPark niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

7.4. Voor zover op XPark enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat XPark gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door XPark gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van XPark komend eigen risico.

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit XPark aansprakelijkheid uit terzake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

7.6. De klant vrijwaart XPark tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door XPark verrichte werkzaamheden.

7.7.Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (aankomst parking) kunnen geen rechten worden ontleend.

7.8. XPark is nimmer verantwoordelijk voor het missen van de vlucht door de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op Schiphol, zoals aanbevolen door alle reisorganisaties nl. tenminste tweeënhalf tot 3 uur voor vertrek.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1. Een tekortkoming van XPark zal niet aan haar worden toegerekend, indien XPark in een toestand van overmacht verkeert. XPark is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van XPark.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van XPark onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van XPark behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen XPark en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar binnen XPark is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Menu