Algemene Voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES:

1.1. TopParking B.V. is gevestigd aan de Kruisweg 583, 2132 NA in Hoofddorp.

1.2. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. TopParking: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.4. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TopParking onderhandelt over de tot standkoming van een overeenkomst en/of met TopParking een overeenkomst aangaat. TopParking en klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.5. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

 

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TopParking en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant gemaakte reservering door TopParking is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan TopParking verstrekte informatie, welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van de klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de reservering juist en volledig weer te geven.

2.2. De reservering komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het arriveren op de parking worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door TopParking en bij terugkomst de auto klaarzet voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemd geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.

2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door TopParking schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een reservering waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren. Klant kan ten alle tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een reservering voor de parkeerfaciliteit maken. Reserveringen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg, gemaakt worden.

3.2. Non acceptatie: TopParking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

3.3. Betalen: Online op de site of bij aankomst op de parking zal betaling contant plaatsvinden.

3.4. Annuleren vóór 24 uur: Klant heeft het recht om de reservering kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt. Annulering kan alleen door een email te sturen naar reservering@x-park.nl. Telefonisch annuleren is niet mogelijk.

3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is TopParking gerechtigd om het volledige bedrag bij de klant in rekening te brengen.

3.6. No show: Indien de klant de reservering niet per email heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt, is TopParking tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de reservering bij de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan TopParking.

4.2. Retourneren: De klant dient TopParking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij bij de bagageband staat. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. TopParking behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. TopParking behoudt zich het recht voor het voertuig van de klant niet af te geven, indien bovenstaand document niet kan worden overlegd.

4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. TopParking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. TopParking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door TopParking geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

4.5. Klant verklaart (bij valetparking) middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

4.6. Klachten over de dienstverlening van TopParking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan TopParking uw klacht niet in behandeling nemen.

4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT

5.1. Klant is gehouden:

 1. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. TopParking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal TopParking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die TopParking opdracht heeft gegeven.
 2. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
 3. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de reserveringsperiode, voldoende verzekerd is.
 4. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
 5. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

5.2. Op het moment dat de klant het voertuig afgeeft aan TopParking, wordt de staat van het voertuig opgenomen en vastgelegd op het reserveringsformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het reserveringsformulier. TopParking noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.

5.3. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct na te kijken op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van afgifte van het voertuig. TopParking is nooit aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het reserveringsformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het reserveringsformulier, dient klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen reserveringsformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om klachten en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens TopParking verwerkt.

 

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN TOPPARKING

6.1. TopParking is verplicht en bevoegd:

 1. de auto van de klant te parkeren.
 2. aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
 3. wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
 4. zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.
 5. zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Hoofddorp).
 6. zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van TopParking minimaal vijf jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van TopParking, slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is TopParking niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

7.4. Voor zover op TopParking enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat TopParking gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door TopParking gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van TopParking komend eigen risico.

 

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit TopParking aansprakelijkheid uit terzake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

7.6. De klant vrijwaart TopParking tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door TopParking verrichte werkzaamheden.

7.7.Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (aankomst parking) kunnen geen rechten worden ontleend.

7.8. TopParking is nimmer verantwoordelijk voor het missen van de vlucht door de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op Schiphol, zoals aanbevolen door alle reisorganisaties nl.  tenminste tweeënhalf uur voor vertrek.

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1. Een tekortkoming van TopParking zal niet aan haar worden toegerekend, indien TopParking in een  toestand van overmacht verkeert. TopParking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van TopParking.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TopParking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van TopParking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen TopParking en de klant is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar binnen TopParking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Menu